zh-min-nan.wikipedia.org

Statistics on recent changes

ViewsUsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
25600Thâu-ia̍h
18187637631.4 kPang-kok
1713-8248241.7 kKok-ka
411319319319Chhá (chú-chia̍h)
3119595395Kok-ka (khu-pia̍t)
911262677Lūi-pia̍t:Má-lêng-chî
6113333902Má-lêng-chî
411262677Lūi-pia̍t:Han-chî
41127271.7 kHan-chî
11-3030803Nova Odessa
11-2222696Sapopema (Paraná)
11-2121689Pirajuí
11878787Auchiu Stalin Chúgī kap Nazi Chúgī Siūhāichiá Kìliāmji̍t
11878787Au chiu Stalin Chú gī kap Nazi Chú gī Siū hāi chiá Kì liām ji̍t
11767676Lō͘sea Soviet Liânpang Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11767676Lō͘ se a Soviet Liân pang Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11727272Diocletianus í chêng ê Lô má séng hūn lia̍t toaⁿ
11727272Diocletianus íchêng ê Lômá sénghūn lia̍ttoaⁿ
11686868Lâm Slav Siā hoē chú gī Liân pang Kiōng hô kok
11686868Lâm Slav Siāhoēchúgī Liânpang Kiōnghôkok
11676767Tāi Britain kap Àinílân ê Liânha̍p Ôngkok
11666666Byelorussia Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11676767Tāi Britain kap Ài ní lân ê Liân ha̍p Ông kok
11666666Byelorussia Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11636363Moldavia Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11636363Moldavia Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11626262Turkmen Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11616161Latvia Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11626262Lietuva Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11626262Kirghiz Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11616161Latvia Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11616161Kazakh Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11626262Estonia Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11626262Lietuva Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11626262Estonia Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11616161Kazakh Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11626262Kirghiz Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11626262Ukraina Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11626262Ukraina Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11626262Turkmen Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11606060Uzbek Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11606060Tajik Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11585858Friedrich 3 sè (Sîn sèng Lô má Tè kok)
11606060Uzbek Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11585858Friedrich 3sè (Sînsèng Lômá Tèkok)
11606060Tajik Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11565656Leopold 2sè (Sînsèng Lômá Tèkok)
11565656Leopold 2 sè (Sîn sèng Lô má Tè kok)
11565656Leopold 1 sè (Sîn sèng Lô má Tè kok)
11565656Leopold 1sè (Sînsèng Lômá Tèkok)
11565656Hiān si̍t chú gī (gē su̍t ūn tōng)
11565656Hiānsi̍tchúgī (gēsu̍t ūntōng)
11555555Lí sī án choáⁿ bô ài tiām tiām?
11555555Lí sīánchoáⁿ bô ài tiāmtiām?
11515151So͘liân Kò͘sêng Kiōnghôkok
11515151So͘ liân Kò͘ sêng Kiōng hô kok
11505050Lō͘Thó͘ Chiàncheng (1877 nî)
11494949Wissembourg Chiàn tò͘ (1870 nî)
11505050Lō͘ Thó͘ Chiàn cheng (1877 nî)
11494949Wissembourg Chiàntò͘ (1870 nî)
11484848Tē la̍k Liân ha̍p Chiàn cheng
11474747Gibraltar Chiàntò͘ (1607 nî)
11474747Se pan gâ Kè sêng Chiàn cheng
11474747Sepangâ Kèsêng Chiàncheng
11484848Hilia̍p To̍kli̍p Chiàncheng
11484848Hi lia̍p To̍k li̍p Chiàn cheng
11474747Gibraltar Chiàn tò͘ (1607 nî)
11474747Tē 2 Chhù Aphiàn Chiàncheng
11484848Tēla̍k Liânha̍p Chiàncheng
11484848Hoat lân se Tē it Kiōng hô kok
11484848Hoatlânse Tēit Kiōnghôkok
11474747Tē 2 Chhù A phiàn Chiàn cheng
11454545Lô má hông tè lia̍t toaⁿ
11454545Lômá hôngtè lia̍ttoaⁿ
11464646Sepangâ Īⁿtoan símmn̄g
11454545Hoat lân se si̍t bîn tè kok
11464646Se pan gâ Li̍p hiàn Kek bēng
11464646Se pan gâ Īⁿ toan sím mn̄g
11454545Hoatlânse si̍tbîn tèkok
11464646Pho lân Sūi tián chiàn cheng
11464646Pholân Sūitián chiàncheng
11454545Saⁿcha̍p Pàông (Lômá)
11454545Saⁿ cha̍p Pà ông (Lô má)
11464646Sepangâ Li̍phiàn Kekbēng
11454545Se pan gâ léng Tang Ìn tō͘
11454545Sepangâ léng Tang Ìntō͘
11424242Sîn sèng Lô má Hông tè
11444444Metz Pau ûi chiàn (1870 nî)
11444444Metz Pauûichiàn (1870 nî)
11434343Saⁿcha̍pnî Chiàncheng
11434343Saⁿ cha̍p nî Chiàn cheng
11424242Sînsèng Lômá Hôngtè
11404040Chhiûⁿbî Chiàncheng
11404040Chhiûⁿ bî Chiàn cheng
11404040Charles 3 sè (Tang Frank)
11414141Thorpe thih lō͘ sū kò͘
11414141Thorpe thihlō͘ sūkò͘
11414141Africa (Lô má séng hūn)
11404040Friedrich 2sè (Preußen)
11404040Friedrich 2 sè (Preußen)
11404040Julius Claudius ông tiâu
11404040JuliusClaudius ôngtiâu
11414141Hoatlânse Tēit Tèkok
11414141Hoat lân se Tē it Tè kok
11404040Charles 3sè (Tang Frank)
11414141Africa (Lômá sénghūn)
11414141Pehcha̍pnî Chiàncheng
11404040Sîn sèng Lô má Tè kok
11404040Sînsèng Lômá Tèkok
11414141Peh cha̍p nî Chiàn cheng
11393939Strasbourg Pauûichiàn
11393939Strasbourg Pau ûi chiàn
11383838Hoatkok léng Indochina
11383838Noisseville Chiàn tò͘
11383838Phó͘Hoat Chiàncheng
11383838Noisseville Chiàntò͘
11393939Hoat kok léng Madagascar
11383838Chiànchhia kēngcháu
11383838Chiàn chhia kēng cháu
11393939Hoatkok léng Madagascar
11393939Canada (Sin Hoat lân se)
11393939Mars la Tour Chiàn tò͘
11393939MarslaTour Chiàntò͘
11393939Canada (Sin Hoatlânse)
11383838Phó͘ Hoat Chiàn cheng
11383838Hoat kok léng Indochina
11393939Tōa Pakhng Chiàncheng
11383838Ò tē lī Hông gâ lī
11383838Phó͘ló͘se Ôngkok
11393939Tōa Pak hng Chiàn cheng
11383838Phó͘ ló͘ se Ông kok
11383838Òtēlī Hônggâlī
11383838Ài ní lân Tōa ki hng
11383838Àinílân Tōakihng
11363636Hi lia̍p hòa sî kî
11363636Hilia̍phòa sîkî
11363636Venezia Kiōnghôkok
11363636Phó͘Ò Chiàncheng
11363636Spicheren Chiàntò͘
11363636Spicheren Chiàn tò͘
11363636Venezia Kiōng hô kok
11363636Phó͘ Ò Chiàn cheng
11363636Siong gia̍p kek bēng
11363636Sionggia̍p kekbēng
11363636Chá kî Tiong sè kí
11353535Beaumont Chiàntò͘
11353535Beaumont Chiàn tò͘
11353535Bellevue Chiàntò͘
11363636Bazeilles Chiàn tò͘
11363636Bazeilles Chiàntò͘
Graphique des modifications pour les dernières 12 heures
Graphique des utilisateurs pour les dernières 12 heures
Graphique des espaces de noms pour les dernières 12 heures